प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको सचिवालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौं

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना


(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०३/०५)

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोजिम लगानी बोर्डमा रहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्ने प्रयोजनार्थ देहायका योग्यता पुगेका सम्भावित उम्मेदवारहरुबाट सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को अनुसूची -१ को ढाँचामा तपसिलमा उल्लिखित विवरण खुल्ने गरी प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र कार्यालय समयमा सिफारिश समितिको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आइपुग्ने गरी शिलबन्दी निवेदन पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ।

१. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेदवार हुनका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिमको योग्यता पुग्नुका साथै उपदफा (४) बमोजिम अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्नेछ ।
२. उम्मेदवारले निवेदनसाथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
३. रीत नपुगेको दरखास्त अस्वीकृत हुनेछ ।
४. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्पादन गर्नुपर्ने सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ बमोजिमको कार्यविवरण एवं अनुसूची-१ बमोजिम दरखास्त दिने निवेदनको ढाँचा लगानी बोर्डको वेबसाइट (www.ibn.gov.np) तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको वेबसाइट (www.opmcm.gov.np) मा राखिएको छ । यस विषयमा विस्तृत जानकारी info@ibn.gov.np मार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

डाउनलोड


प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति सिफारिसका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यविवरण

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७