Vacancy Notices

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको सचिवालय सिंहदरबार, काठमाण्डौं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०३/०५) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोजिम लगानी बोर्डमा रहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्ने प्रयोजनार्थ देहायका योग्यता पुगेका सम्भावित उम्मेदवारहरुबाट सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को अनुसूची -१ को ढाँचामा तपसिलमा उल्लिखित विवरण खुल्ने गरी प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र कार्यालय समयमा…