BETA
VERSION

Shortlisted bidders for RFP process for Feasibility Studies of different projects

नेपाल सरकार
लगानी बोर्डको कार्यालय
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं


प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५/०९/१७


यस कार्यालयको मिति २०७५/०४/२४ (August 09, 2018) मा The Rising Nepal राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूची अनुसार तपसील बमोजिमका कार्यहरूका लागि लामि प्राप्त हुन आएका आशयपत्रहरूको मूल्याङ्कन गरी ग्राह्‍य भएका परामर्शदाता संस्थाहरू मध्येबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३०(५) बमोजिम छानिएका देहायका परामर्शदाता संस्थाहरूलाई संक्षिप्त सूची (Short List) मा राख्‍ने निर्णय भएकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को मियम ७० को उपमियम १० अनुसार सम्बन्धित सबै आशयपत्र बुझाउने परामर्शदाता संस्थाहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल:
1. Feasibility Study (FS) for the Establishment of Education, Sports and Health City in Nepal

1) JV of M/s Civil Informatics and Solutions P. Ltd. and M/s Nepal Consult Pvt. Ltd, Address: Lalitpur, Nepal, Tel: 977-1-5260314, Email: info@cias.com.np
2) M/s ERMC Pvt. Ltd, Address: New Baneshwor, Kathmandu, Nepal, PO Box 1129, Tel: 977-1-4483064, 9851036653, Email: safe@ermc.wlink.com.np
3) M/s Ernst & Young LLP, Address: 3rd & 6th Floor, Worldmark1, IGI Airport, Hospitality District, Aerocity, New Delhi, India, Tel: 91 1166718000, Email: satyam.sundaram@in.ey.com
4) M/s Grant Thornton India LLP, Address: 21st Floor, DLF Square, Jacaranda Marg, DLF Phase II, Gurugram, India, Tel: 91 1424628000, Email: kunal.sood@in.gt.com

2. Feasibility Study (FS) for the Development and Operation of Luxury Resort in Shey Phoksundo National Park

1) M/s ERMC P. Ltd, Address: P O Box 12419, New Baneshwor, Kathmandu, Tel: 977-1-4483064, 4465863, Fax: 977-1-4479361, Mobile: 9851036653, Email: safe@ermc.wlink.com.np, ermc@ermcnepal.com.
2) M/s Ernst & Young LLP, Address: 3rd & 6th Floor, Worldmark1, IGI Airport, Hospitality District, Aerocity, New Delhi, India, Tel: 91 1166718000, Email: shahcoint@wlink.com.np.
3) JV of M/s KPMG Advisory Services Pvt. Ltd., and M/s Full Bright Consultancy Pvt. Ltd., Address: 316 Baburam Acharya Sadak, Sinamangal, Kathmandu, Tel. 977-1-4468749, 4468118, Email: fbc@mos.com.np

3. Feasibility Study (FS) for the Development and Operation of Integrated Agri Project (Commercial Farming, Livestock Farming and Meat Processing)

1) JV of M/s KPMG Advisory Services Private Limited and M/s Full Bright Consultancy Pvt. Ltd and M/s iDE Nepal. Address: "Lodha Excelus", 1st Floor, Apollo Mills Compound, NM Joshi Marg, Mahalakshmi, Mumbai, India, Mobile: 91-9811705760, Email: vivekagrawal1@kpmg.com
2) JV of M/s CMS Engineering Consult Pvt. Ltd. and M/s FCG ANZDEC (New Zealand), Address: 126 Green House, Bhadra Binayak Marga, Thapagaun, Naya Baneshwor, Kathmandu, Nepal, Email: cms@cmsnepal.org.np, Tel 977-1-5244139
3) M/s PricewaterhouseCoopers (PWC) Private Limited, Address: Y-14, Block EP, Sector V, Salt Lake, Kolkata, India, Email: ashok.verma@in.pwc.com,
4) M/s Ernst & Young LLP, Address: 3rd & 6th Floor, Worldmark1, IGI Airport, Hospitality District, Aerocity, New Delhi, India, Email: shahcoint@wlink.com.np, Tel: 91 1166718000
5) M/s Agrifood Consulting International, Address: 9207 Bryant Avenue, Laurel, MD 20723, USA, Email: aci_us@agrifoodconsulting.com, Tel: 13016542877.
6) M/s Grant Thornton India LLP, Address: 21st Floor, DLF Square, Jacaranda Marg, DLF Phase II, Gurugram, India, Email: kunal.sood@in.gt.com, Tel: 911424628000

4. Feasibility Study (FS) for the Development and Operation of Ski Resort in Manang

1) M/s ERMC P. Ltd, Address: PO Box 12419, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal, Tel: 977-1-4483064, , Fax: 977-1-4479361, Email: safe@ermc.wlink.com.np
2) M/s Ernst & Young LLP, Address: 3rd & 6th Floor, Worldmark1, IGI Airport, Hospitality District, Aerocity, New Delhi, India, Email: shahcoint@wlink.com.np, Tel: 91 1166718000.
3) M/s ILF Consulting Engineers Austria GmbH, Address: Feldkreuzstrafe 3 A-6063 Rum/Innsbruck, Austria, Tel: +43 (512) 2412-5344, Email: fabian.lauther@ilf.com
4) JV of M/s KPMG Advisory Services Pvt. Ltd and M/s Full Bright Consultancy (Pvt). Ltd, Address: 316 Baburam Acharya Sadak, Sinamangal Kathmandu Nepal, Tel: 977-1-4468749, Email: fbc@mos.com.np

माथि सूचीकृत भएका परामर्शदाता संस्थाहरूबाट माथि उल्लेखित कार्यको लागि प्रस्ताव सम्बन्धि कागजातहरू (RFP Document) यस कार्यालयबाट संकलन गरी तोकिएको ढाँचामा यो सूची प्रकाशित भएको दिनदेखि ३१ औं दिनको १२:०० बजेभित्र प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ । प्राप्त प्राविधिक प्रस्तावहरु यस कार्यालयको सभा कक्षमा सोही दिन १:०० बजे खोलिनेछ । उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेमा त्यस दिनको पछिको कार्यालय खुल्ने दिनलाई प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम दिन र खोल्ने दिन मानिनेछ । परामर्शदाता संस्थाले प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यालयबाट संकलन गरिएको प्रस्ताव माग सम्बन्धि कागजात (RFP Document) पनि संलग्‍न गरी बुझाउनु पर्नेछ ।